Nadchodzi nowy rok podatkowy i jak co roku w IV kwartale większość przedsiębiorców oraz osób zarządzających firmami analizuje planowane zmiany ustaw podatkowych, rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów mających bezpośredni wpływ na działalność ich firm. W tym roku pakiet nowelizacji przepisów jest bogaty, a część z nich wymusza oczywiście modernizacje systemów zarządzania firmami w tym systemów zarządzania sprzedażą oraz programów finansowo – księgowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ze zmian w przepisach na nadchodzący rok 2015, które wymuszają dostosowanie systemu Asseco WAPRO wraz z krótką informacją o wynikających z nich planowanych modernizacjach systemu.

Ustawa o podatku VAT

Na początek roku przewidziana jest nowelizacji przepisów VAT dotyczące m.in. procedury szczególnej w usługach elektronicznych, nadawczych oraz telekomunikacyjnych. Przypomnijmy, że zmiana dotyczyć ma miejsca opodatkowania usług na rzecz konsumentów z państw UE oraz pozwalać będzie na rejestrację podatnika w ramach tzw. mini one stop shop (punkt MOSS).

Planowana jest również nowelizacja podatku VAT w zakresie ustalania predefiniowanego ustalenia proporcji co do wykorzystania towarów i usług do celów opodatkowanych i zwolnionych lub nie podlegających opodatkowaniu.

Nowelizacji ulec ma również rozporządzenie w sprawie warunków zwolnień ze stosowania kas fiskalnych, przewidująca znaczące ograniczenia w stosowaniu obowiązujących obecnie zwolnień.

Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnych obciążeniem

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, od 1 kwietnia 2015 r. katalog towarów, do którego zastosowanie ma mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie powiększony m.in. o: złoto w postaci surowca bądź półproduktu, telefony komórkowe, smartfony. Planowane jest wprowadzenie limitu ograniczającego stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do transakcji dokonanych na rzecz podatników VAT czynnych, a w przypadku dostaw telefonów komórkowych (w tym smartfonów), wartość jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekraczającej kwotę 20.000 zł. Projekt przewiduje konieczność składania przez sprzedawców informacji podsumowującej dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Obowiązek odwróconego obciążenia powinien być zastosowany od pierwszej transakcji, w której nastąpi przekroczenie powyższego limitu.

Zmiany w uldze za złe długi

Projekt ustawy o VAT przewiduje możliwość skorzystania przez wierzyciela z tzw. ulgi za złe długi w przypadku gdy: między wierzycielem, a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tyt. przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikającym ze stosunku pracy. W przypadku gdy dłużnik będzie pozostawał na koniec miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, wyłączony zostanie obowiązek dokonania przez niego korekty podatku naliczonego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rząd spieszy się z uchwaleniem zmiany poszerzającej uprawnienia rodziców do ulgi na dzieci. Zmiana ma za zadanie przekazać o 20% więcej w związku z wychowywaniem 3 lub więcej dzieci oraz pozwolić na zwrot kwoty, która nie może być odpisywana od podatku ze względu na niską wysokość przychodów.

W kolejce legislacyjnej ustawione są również zmiany przepisów o składaniu deklaracji podatkowych. W ramach zmian wprowadzona ma zostać platforma podatkowa, w której będzie można dokonać kontroli deklaracji podatkowej oraz wysłać roczną deklarację podatkową przez internet.

Zmianie ulegają również zasady opodatkowania usług cashback, a także naliczania podatku od kont firmowych. Wprowadzana są również dodatkowe zwolnienia z podatku, np. z tytułu odszkodowań za przewlekłe postępowania, za ustanowienie służebności przesyłu, dla żołnierzy z tytułu odprawy mieszkaniowej lub z tytułu świadczenia mieszkaniowego. Zmiana obejmie również zasady zgłaszania przez małżonków zasad opodatkowania przychodów ze wspólnej własności wyłącznie przez jednego z nich.

Wśród planów nowelizacji nie sposób również pominąć oczekującego na II czytanie projektu dotyczącego opodatkowania produkcji polegającej na przetworzeniu i sprzedaży produktów rolnych, pochodzących z własnej uprawy lub hodowli. Nowelizacja służyć ma wskazaniu, że produkcja taka zaliczana jest do działalności rolniczej i nie stanowi prowadzenia działalności gospodarczej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Na wejście w życie czeka również nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza opodatkowanie u źródła wypłat między podatnikami powiązanymi w przypadku, gdy podatek dochodowy w państwie wypłaty jest znacząco niższy od podatku w państwie źródła wypłaty. Zmianie ulegają również zasady rozliczania pożyczek czy wkładów do podmiotów będących podatnikami podatku CIT.

Należy też pamiętać o planowanych zmianach w zasadach składania deklaracji CIT-8 i deklaracji składanych przez płatników i rezygnacji w tym zakresie z formy papierowej na rzecz elektronicznej.

Ustawa o rachunkowości

Ustawa definiuje nową kategorię podmiotów o nazwie „mikropodmioty”, dzielących się na cztery grupy. Na przykład spółki handlowe oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych.

Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro

Jeżeli jednostki w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

a) 1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b) 3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c) 10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

mogą sporządzić znacznie uproszczone sprawozdanie finansowe. Uproszczenia dotyczą zarówno zakresu wymaganych informacji na sprawozdaniu finansowym jak i samej rachunkowości, np.

 

„W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną zarejestrowane przy użyciu urządzeń fiskalnych, w określonych przypadkach, za datę powstania przychodu będzie można uznać dzień pobrania wpłaty”

Nowe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy w przypadku sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2014.

Obowiązkowe e-Deklaracje

Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik, mający obowiązek sporządzenia informacji lub rocznego obliczenia podatku dla więcej niż pięciu podatników (osób fizycznych), będzie zobowiązany do wysyłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie w formie elektronicznej.