Poznań, 2015-04-21

IMAG Silvana Szymanowska-Bilińska
Ul. Zgoda 14/5
60-128 Poznań
Email: firma@eimag.pl
Tel.: 669 167 819

 

Nazwa oferenta, do którego jest kierowane zapytanie

Ulica

Kod pocztowy i poczta

 

Zapytanie ofertowe

Niniejszym informujemy Państwa, że zamówienie dotyczące Zakupu jednego serwera do centrum nie doszło do skutku, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymogi formalne. W związku z tym w najbliższym czasie przeprowadzimy jeszcze jedno postępowanie w zakresie wyboru dostawcy serwera. 

 

Niniejszym informujemy Państwa, że w specyfikacji do zapytania ofertowego dotyczącej Zakupu jednego serwera do centrum w związku z realizacją projektu w ramach działania 8.1. POIG pt. „Stworzenie aplikacji webowej do zarządzania firmą  handlową z uwzględnieniem sprzedaży internetowej.”, które Państwu przekazaliśmy, w dniu dzisiejszym wprowadzone zostały przez nas zmiany dotyczące parametrów serwera. Nowe brzmienie części III punkt 1.3 specyfikacji tj. „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

 

Zmiana została dokonana na podstawie zapisu 1.1.11. zgodnie z którym: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji zamówienia”

 

Przyczyną zmiany jest zbyt mały budżet, który zaplanowaliśmy w projekcie na zakup serwera, który nie wystarczyłby na zakup serwera o parametrach podanych w zapytaniu ofertowym, które otrzymaliście Państwo wcześniej.

 

 

 

                                                                                  ……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do pisma w sprawie zmian w specyfikacji

 

 

Część III Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest Zakup jednego serwera do centrum zgodnie z załączoną specyfikacją dla e-usługi. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony poniżej. W ofercie należy podać łączną cenę netto oraz brutto serwera.

 

Zamówienie dotyczy zakupu serwera o następujących parametrach:

- Możliwość instalacji 2 procesorów Xenon E5-2630v2 – ilość zamawiana 2

- Możliwość instalacji 6 dysków SAS 3,5 – zamawiane 4*600 15K Hot

- Możliwość instalacji 1500 GB RAM 1600    – zamawiane 32 GB

- Możliwość zdalnego zarządzania serwerem

- Gwarancja 3 lata

Możliwość w przyszłości rozbudowania serwera o dodatkową Pamięć masową na 100 dysków w taki sposób aby mogły z niej korzystać dwa serwery.

 

 

Oferowany serwer musi być kompatybilny (mieć możliwość współpracy) z serwerem Rack Fujitsu Simens RX300S8, na którym nasza firma już pracuje.

 

W części I w punkcie 1.1.10 niniejszego zapytania ofertowego został wskazany sposób przygotowania oferty oraz wskazane dokumenty i informacje jakie powinna zawierać oferta

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup jednego serwera do centrum zgodnie z załączoną specyfikacją. Zamówienie związane jest z realizacją projektu w ramach działania 8.1. POIG pt. „Stworzenie aplikacji webowej do zarządzania firmą  handlową z uwzględnieniem sprzedaży internetowej.”

 

Część I Instrukcja dla oferentów

 1. Informacje ogólne
 2. Zamawiający

Zamawiającym jest:

IMAG Silvana Szymanowska-Bilińska

Ul. Zgoda 14/5

60-128 Poznań

Email: firma@eimag.pl

Tel.: 669 167 819

 

 

 1. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 2015-04-13. Postępowanie prowadzone jest w biurze firmy IMAG Silvana Szymanowska-Bilińska w Poznaniu  przy ul. Zgoda 14/5. Oferty należy składać pod adresem wskazanym w punkcie 1.1.14 niniejszej instrukcji dla oferentów do dnia 20 kwietnia 2015 roku do godziny 12.oo. Otwarcie ofert nastąpi 20 kwietnia 2015 roku o godzinie 14:00 w biurze Zamawiającego.

 

 

 1. Przygotowanie i złożenie oferty

 

 • Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
 • Ofertę sporządza się wyłącznie w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową (np. wyraźne pismo ręczne-długopis).
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do złożenia oferty.
 • Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów bądź kserokopii.
 • Dokumenty przedstawione w formie oryginałów muszą być parafowane przez osobę/osoby upoważnione do złożenia oferty. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do złożenia oferty.
 • Dla określonych przez Zamawiającego wymagań należy wyczerpująco opisać sposób spełnienia wymagania. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania jedynie oświadczeń o spełnianiu wymagań.

 

 

 

 1. Przebieg postępowania
 • Oferenci składają oferty w miejscu i terminie określonym w zaproszeniu do składania ofert , tj. w biurze firmy IMAG Silvana Szymanowska-Bilińska ul. Zgoda 14/5, 60-128 Poznań do godziny 12:00 w dniu 20 kwietnia 2015r.
 • Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę uwzględniając kryteria wyboru przedstawione w punkcie 1.1.17. i zamawia serwer u Oferenta, który tę ofertę złożył.
 • Dopuszcza się możliwość negocjacji cenowych w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta cenowa przekracza budżet zaplanowany przez Zamawiającego.
  1. Informacje uzupełniające

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działania 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup jednego serwera do centrum zgodnie z załączoną specyfikacją” Zamówienie związane jest z realizacją projektu w ramach działania 8.1. POIG pt. „Stworzenie aplikacji webowej do zarządzania firmą  handlową z uwzględnieniem sprzedaży internetowej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w części III w punkcie 1.3. załączonej Specyfikacji przedmiotu zamówienia.

 

 1. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych i wariantowych

 

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia

 

Realizacja zamówienia pt. „Zakup jednego serwera do centrum zgodnie z załączoną specyfikacją.” zgodnie z projektem powinna nastąpić najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2015r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać oferenci

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wszyscy oferenci, którzy do dnia 20 kwietnia 2015 do godziny 12:00 w biurze Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się żadnej zmiany tożsamości Oferentów (dotyczy również Oferentów składających wspólną ofertę).

 

 1. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zawierać wypełniony Formularz oferty i cenowy zamieszczony w Części II  oraz  dodatkową informację o nazwie producenta oraz modelu oferowanego serwera.

 

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 

 • Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
 • Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym a Oferentami, będą przekazywane pisemnie (w wersji papierowej lub drogą e-mail).
 • Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.
 • Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zamówienia.
 • Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści Zamówienia wpłynie na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.
 • Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Oferentom, którym doręczono Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji zamówienia. Dokonane w ten sposób modyfikacje przekaże niezwłocznie wszystkim oferentom, którym przekazano Specyfikację Zamówienia. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią tej specyfikacji.
  1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami

Do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami Zamawiający upoważnia: w sprawach formalnych i merytorycznych Pana:

Oferty należy złożyć w biurze Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Zgoda 14/5, 60-128 Poznań do 20  kwietnia 2015 roku do godziny 12.00.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte w biurze Zamawiającego w Poznaniu przy ulicy Zgoda 14/5, 60-128 Poznań w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godzinie 14:00.

 

 1. Informacje o trybie otwarcia i oceny złożonych ofert

Oferty zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego i na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wyłoniona zostanie oferta wygrywająca.

Termin: do 21 kwietnia 2015 r. godzina 12:00

O wyborze oferty zainteresowane strony zostaną powiadomione pisemnie.

1.1.17 Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Do wyliczenia najkorzystniejszej oferty brane pod uwagę będą następujące kryteria:

- Cena – 70 %,

- Kompatybilność (możliwość współpracy) oferowanego serwera z serwerem Rack Fujitsu Simens RX300S8 – 30%

 

W kryterium ceny oferta może uzyskać max 7 punktów. W kryterium kompatybilności oferta może uzyskać max 3 punkty. Maksymalna możliwa do uzyskania przez oferenta liczba punktów wynosi 10.  Wygrywa oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów w powyższych kryteriach.

Wzór na wyliczenie ilości punktów za cenę oferowanego serwera (kryterium: cena):

Oferta z najniższą ceną (najtańsza) otrzymuje 7 punktów. Oferta z najwyższą ceną (tj. najdroższa) otrzymuje 0 punktów. Pośrednie oferty cenowe uzyskają proporcjonalną liczbę punktów liczoną według wzoru (iloraz różnic):

[(cena netto oferty najdroższej-cena netto oferty) / (cena netto oferty najdroższej-cena netto oferty najtańszej)]*7pkt

 

 

Część II Formularz oferty oraz formularz cenowy

 

[pieczęć oferenta]                                      IMAG Silvana Szymanowska-Bilińska

Ul. Zgoda 14/5

60-128 Poznań

Email: firma@eimag.pl

Telefon: 669 167 819

 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w  realizacji zamówienia „Zakup jednego serwera do centrum zgodnie z załączoną specyfikacją” na potrzeby realizacji projektu w ramach działania 8.1. POIG  pt.Stworzenie aplikacji webowej do zarządzania firmą  handlową z uwzględnieniem sprzedaży internetowej”), składamy niniejszą ofertę:

 

FORMULARZ CENOWY

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto wynosi ogółem: ................................................................................. pln

Słownie: ................................................................................................................ pln

                       Cena netto wynosi ogółem: ................................................................................... pln

Słownie: ................................................................................................................ pln

Podatek VAT ........... % wynosi ogółem: ............................................................. pln

Słownie: ................................................................................................................ pln

 

Nazwa producenta oraz model oferowanego serwera ………………………………………………………………

 

FORMULARZ OFERTY

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do 30 kwietnia 2015r.

Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w Zapytaniu Ofertowym.

Oświadczamy, że istotne warunki zamówienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym, zostały przez nas

zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia  na zaproponowanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od terminu złożenia oferty.

Oferta została złożona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej.

 

Podpis uprawnionego

przedstawiciela Oferenta

 

………………………………….

 

 

Data …………………..………..

Część III Specyfikacja przedmiotu zamówienia

 

 1.  Ogólny cel projektu

 

W ramach projektu tworzymy aplikację webową do zarządzania firma handlową z uwzględnieniem sprzedaży internetowej. Na serwerze będą zapisywane wszystkie dane klientów, ich odbiorców, informacje o towarach, stany magazynowe, wystawione faktury itd. Serwer powinien być wyposażony w system/rozwiązanie umożliwiający backupowanie.

 

 

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest Zakup jednego serwera do centrum zgodnie z załączoną specyfikacją dla e-usługi. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony poniżej. W ofercie należy podać łączną cenę netto oraz brutto serwera.

 

Zamówienie dotyczy zakupu serwera o następujących parametrach:

- Możliwość instalacji 2 procesorów Xenon E5-2630v2 – ilość zamawiana 1

- Możliwość instalacji 6 dysków SAS – zamawiane 2*300 15K Hot

-Możliwość instalacji 1500 GB RAM 1600    – zamawiane 32 Gb

Dodatkowo Pamięć masowa 100:

-Macierz dyskowa Raid 100 dysków – zamawiane 2*300 15K Hot

-Komplet komponentów do współprace Serwera z macierzą.

-Gwarancja 3 lata

-Możliwość zarządzania zdalnego

 

Oferowany serwer musi być kompatybilny (mieć możliwość współpracy) z serwerem Rack Fujitsu Simens RX300S8, na którym nasza firma już pracuje.

 

W części I w punkcie 1.1.10 niniejszego zapytania ofertowego został wskazany sposób przygotowania oferty oraz wskazane dokumenty i informacje jakie powinna zawierać oferta.

                                                  

 

1.4 Dokumentacja

 

W związku z realizacją zamówienia pn. „Zakup jednego serwera do centrum” Oferent przekaże następującą dokumentację:

 • Gwarancja 3 lata

Pobierz zaytanie ofertowe

 

Pobierz

Kontakt

eIMAG ul. Zgoda 14/5 60-128 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać