WF-Fakir dla Windows: finansowo-księgowy program dla firm

Wapro WF-Fakir to program przeznaczony do obsługi transakcji finansowych i księgowych w firmach usługowych, handlowych oraz produkcyjnych. Może być stosowany zarówno jako niezależny program finansowo-księgowy jak i jako część składowa systemu zarządzania firmą składającego się z różnych aplikacji Asseco Wapro. WF-Fakir posiada wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami prawa.

 

Korzystanie z programu pozwala zautomatyzować wszystkie operacje księgowe, które nie wymagają podejmowania decyzji przez pracownika, a także umożliwia korzystanie z przetworzonych danych i zestawień zebranych danych finansowo-księgowych. W ramach programu Asseco Wapro udostępnia szereg automatycznych funkcji:

 • rozliczanie rozrachunków
 • księgowanie standardowych dokumentów
 • dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie, takich jak prenumeraty i i opłaty za usługi w ramach abonamentów
 • miesięczne i roczne mechanizmy przeksięgowywania oraz przeszacowywania
 • naliczanie różnic kursowych
 • dynamiczne dekretowanie dokumentów importowanych
 • tworzenie raportów przypisanych do użytkowników.

 

Wapro WF-Fakir został wyposażony w e-Archiwum umożliwiające przechowywanie faktur elektronicznych oraz cyfrowych kopii tradycyjnych dokumentów. Funkcja ta pozwala dodatkowo na wyświetlanie stworzonych e-Dokumentów jako załączników do dokumentów systemowych księgowanych w firmie.

 

Program WF-Fakir występuje w trzech wariantach różniących się od siebie zakresem funkcjonalności, czyli BIZNES, BIURO i PRESTIŻ. Poszczególne wersje programu odpowiadają potrzebom współczesnych działów księgowych, do których należy przede wszystkim łatwe i bieżące monitorowanie kosztów, wyników finansowych, rozliczeń inwestycji oraz rentowności firmy, a także nadzorowanie rozrachunków, należności i finansowych zobowiązań przedsiębiorstwa.

 

Ważnymi z punktu widzenia księgowości kwestiami są także bieżące analizy działalności operacyjnej firmy na podstawie aktualnych danych księgowych oraz planowanie przyszłych działań w oparciu o najnowsze oraz historyczne dane finansowe. Twórcy Wapro WF-Fakir wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom, wyposażając program w moduły umożliwiające:

 • tworzenie i kontrolowanie planów budżetowych firmy oraz rozliczanie bieżących projektów i aktywności
 • ewidencjonowanie przychodów i kosztów w zdefiniowanych przez księgowych miejscach ich powstawania, co umożliwia dokładną analizę rentowności poszczególnych sektorów działalności firmy (opcje te są dostępne w wariantach BUDŻET i PRESTIŻ)
 • analizę wskaźnikową (wariant BUDŻET i PRESTIŻ)
 • tworzenie przez każdego użytkownika własnych zestawień ułatwiających przygotowywanie analiz odpowiednich do specyfiki działalności każdej firmy.

 

Możliwości analityczne WF-Fakir można poszerzyć instalując dodatkowo program WF-Analizy. Program WF-Analizy dla Windows korzysta z tej samej bazy co Wapro WF-Fakir, co pozwala na tworzenie zaawansowanych i precyzyjnych zestawień, prognoz i analiz w formie tabel, wykresów oraz przekrojowych porównań trendów. 

Więcej o WF-Analizy

 

Wapro WF-Fakir PRESTIŻ dla Windows: wariant dla wymagających

WF-Fakir PRESTIŻ to wariant dla wymagających użytkowników, którzy szukają intuicyjnych w obsłudze aplikacji biznesowych o zaawansowanej funkcjonalności odpowiadającej potrzebom firmy. Dane w programie są przetwarzane za pomocą technologii klient-serwer opartej na bazach danych MS SQL Server Microsoft. Zastosowanie nowoczesnych baz danych gwarantuje większą szybkość przetwarzania informacji, większą stabilność i lepszy poziom bezpieczeństwa.

 

Wapro WF-Fakir dla Windows doskonale współpracuje z popularnymi biurowymi aplikacjami Microsoft, w tym MS Acces i MS Excel, a także z przeglądarkami Internetowymi, co ułatwia przetwarzanie danych i generowanych zestawień, a także ułatwia komunikację on-line z partnerami handlowymi oraz klientami firmy. Cechy, które wyróżniają WF-Fakir, to:

 

 1. Wydajność, stabilność i otwartość na współpracę z innymi aplikacjami. Wapro WF-Fakir to program w pełni skalowalny, który tak samo dobrze pracuje na pojedynczym stanowisku jak i na sieci komputerów w większych firmach. W niewielkich firmach, w których wielkość bazy danych nie przekracza 10 GB pojemności, do obsługi programu wystarczy bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2012 Express Editions o małych wymaganiach sprzętowych i wysokiej wydajności. W większych firmach zaleca się stosowanie wersji Microsoft SQL Server 2012 Standard lub Enterprise, które są w stanie szybko przetworzyć większą ilość danych, na których pracuje jednocześnie większa ilość osób. Skalowalność i kompatybilność programu WF-Fakir z różnymi wersjami baz danych sprawia, że można go łatwo dopasować do potrzeb rozwijającego się przedsiębiorstwa.

   
 2. Intuicyjny i łatwy w konfiguracji interfejs użytkownika. Interfejs programu WF-Fakir został zaprojektowany w oparciu o znane większości użytkowników rozwiązania środowiska Windows. Aplikacja oferuje wiele funkcji, które każdy użytkownik może dostosować do własnych potrzeb i zapisać preferowaną konfigurację w oknach roboczych programu. Interfejs zapewnia użytkownikom łatwy i szybki dostęp do podstawowych, najczęściej wykorzystywanych funkcji oraz intuicyjną obsługę za pomocą klawiatury.

   
 3. Zróżnicowane mechanizmy dostępu do informacji w bazie danych i ich analiza Wapro WF-Fakir pozwala użytkownikom szybko odnaleźć informacje dzięki stosowaniu indywidualnie skonstruowanych filtrów opartych o dowolne kryteria. Wiele okien programu pozwala na hierarchiczne sortowanie danych za pomocą drzew filtrów. Jedną z cenionych zalet WF-Fakir jest możliwość tworzenia różnorodnych raportów i zestawień za pomocą dedykowanego kreatora. Raporty mogą być wykorzystywane w wersji ekranowej, eksportowane do plików lub drukowane.

   
 4. Rozbudowany i skuteczny system zabezpieczeń. Bezpieczeństwo danych gwarantuje funkcjonowanie programu Wapro WF-Fakir w oparciu o system użytkowników, z których każdy ma przydzielony własny identyfikator i unikalne hasło. Poziom uprawnień użytkownika i jego dostępu do kategorii danych definiuje także jego przydzielenie do jednej z grup, które najczęściej odpowiadają zajmowanym w firmie stanowiskom.

 

Podstawowe funkcje programu WF-Fakir w wersji PRESTIŻ to między innymi:
 

 1. Ewidencja dokumentów, na którą składają się:
  • Możliwość zarejestrowania prostych i złożonych, także walutowych dokumentów księgowych w grupach zdefiniowanych w programie Wapro WF-Fakir lub dodanych przez poszczególnych użytkowników.
  • Tworzenie dowolnego zestawu dzienników, do których następnie są przypisywane różne typy dokumentów rejestrowanych w systemie.
  • Formuły umożliwiające automatyczne dekretowanie
  • Łatwe przeglądanie i analiza dokumentów dzięki rozbudowanemu modułowi z funkcją filtrowania po dacie i typie wprowadzonych plików
  • Wprowadzanie własnych klasyfikacji dokumentów przez pracowników.


    
 2. Księga główna, której najważniejsze funkcje to:
   
  • Rozbudowane mechanizmy przeglądania dokumentów. Okno księgi głównej w programie Wapro WF-Fakir pozwala na tworzenie zestawień sald, obrotów i zapisów według kont, różnych okresów oraz MPK.
  • Tworzenie wydruków określonych przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, a także wydruków o charakterze statystycznym w tym bilansów, rachunków wyników, dzienników księgowań i wielu innych operacji.
  • Możliwość automatycznego naliczania kosztów podatkowych. WF-Fakir nalicza koszty podatkowe dla transakcji zakupu księgowanych w programie oraz transakcji zakupu towarów, zaliczanych do kosztów przychodów. W zakresie naliczania kosztów podatkowych Wapro WF-Fakir umożliwia operacje zgodne z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Funkcja automatycznego zamykania lat i okresów obrachunkowych, w trakcie których program WF-Fakir może dokonać przeksięgowania lub przeszacowania. Podczas zamykania roku obrachunkowego program automatycznie wykonuje bilans otwarcia kolejnego roku, który może być aktualizowany aż do momentu zamknięcia roku poprzedniego.


    
 3. Rozrachunki, w ramach których jest możliwe:
   
  • Półautomatyczne, automatyczne oraz ręczne rozliczanie należności i zobowiązań firmy.
  • Automatyczne rejestrowanie i rozliczanie rozrachunków podczas rejestrowania dokumentów. W przypadku rozliczania rozrachunków walutowych program Wapro WF-Fakir automatycznie nalicza różnice w kursach.
  • Tworzenie zestawień pozwalających na analizę należności i zobowiązań firmy.

    
 4. Ewidencja VAT:
   
  • Ewidencjonowanie zapisów w rejestrze VAT wykonywane automatycznie podczas dekretowania.
  • Bieżąca kontrola pod kątem zgodności zapisów kont w księdze głównej z zapisami w rejestrze VAT.
  • Tworzenie deklaracji VAT-7 i ich drukowanie.
  • Naliczanie korekt podatku VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. Program WF-Fakir nalicza podatek należny na podstawie art. 89a wymienionej ustawy, tzw. ulgi za złe długi i wypełnia deklarację VAT-ZD, a także nalicza obowiązkowe obniżenie podatku związane z nierozliczonymi transakcjami zakupu po upływie 150 dni po terminie zapłaty, zgodnie z art. 89b ustawy.
  • Kompleksowa obsługa transakcji odbywających się wewnątrz wspólnoty oraz dokumentów eksportowych i importowych.
  • Tworzenie przez użytkowników indywidualnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT.
  • Tworzenie zestawień na podstawie danych gromadzonych w rejestrze VAT.

    
 5. Automatyzacja pracy, w ramach której:
   
  • Program Wapro WF-Fakir został wyposażony w automaty księgujące VAT, które pozwalają na zdefiniowanie własnych schematów księgowania dokumentów. Dzięki temu wystarczy wybrać odpowiedni schemat aby dokument został automatycznie dodany do bazy.
  • Umożliwienie automatycznego księgowania okresowego i dekretowanie kosztów do rozliczeń w czasie. Program posiada automaty księgujące, które pozwalają na wskazanie odpowiedniego planu przeksięgowań kwoty wskazanej w dokumencie. Wybrany plan daje możliwość rozłożenie kwoty na dowolną ilość okresów obrachunkowych. W trakcie zamykania okresów obrachunkowych WF-Fakir automatycznie tworzy noty księgowe, w których są zawarte wszystkie kwoty wymagające przeksięgowania w danym okresie.
  • Importowanie i dekretowanie dokumentów z systemów sprzedażowych, kadrowo-płacowych i służących do zarządzania majątkiem firmy. Zależnie od konfiguracji systemu importowanie dokumentów może odbywać się przy użyciu plików wymiany dla programów korzystających z osobnych baz danych lub bezpośrednio, jeżeli aplikacje pracują we wspólnej bazie danych. Moduły importu w programie Wapro WF-Fakir pozwalają prowadzić dynamiczne obliczenia i tworzyć opisy dokumentów. Zakres automatycznego importu danych zależy od stopnia zgodności poszczególnych aplikacji, pełna wymiana plików jest możliwa tylko dla programów Asseco Wapro.
  • Automatyczne naliczanie korekty kosztów podatkowych na podstawie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz dokonywanie korekt VAT zgodnie z zgodnie z art. 89a ustawy.
  • Program Wapro WF-Fakir automatycznie synchronizuje dane z innymi aplikacjami do zarządzania firmą. W przypadku aplikacji Asseco Wapro jest to pełna synchronizacja.
  • WF-Fakir umożliwia automatyczną konwersję danych do środowiska DOS, co umożliwia kontynuowanie pracy w tym środowisku.
  • Moduł do zarządzania dokumentami, czyli e-Archiwum, pozwala na wprowadzanie do systemu i przechowywanie e-Dokumentów, faktur elektronicznych oraz elektronicznych kopii tradycyjnych dokumentów. E-Archiwum daje dostęp do przechowywanych dokumentów bezpośrednio z poziomu okien programu WF-Fakir. Przykładowo e-dokumenty zapisane do dokumentów systemowych są dostępne jako załączniki i widoczne po wykonaniu jednego kliknięcia, bez konieczności zapisywania ich na dysku komputera i ponownego otwierania utworzonych plików. W firmach, które korzystają także z WF-Mag, dokumenty handlowe powiązane z operacjami handlowymi w WF-Mag są automatycznie widoczne w WaproWF-Fakir jako załączniki.

    
 6. Rozbudowany controlling, który obejmuje:
  • Miejsca powstawania kosztów, czyli moduł umożliwiający rozliczanie centrów kosztowych i ich analizę.
  • Plany budżetowe firmy, czyli tworzenie rocznych oraz cząstkowych planów budżetowych wraz z opcją kontroli ich realizacji.
  • Analiza wskaźnikowa, w ramach której program WF-Fakir obsługuje podstawowe wskaźniki takie jak rentowność firmy, płynność finansowa, aktywność i wiele innych.
  • Tworzenie zaawansowanych raportów i zestawień tworzonych z prostych danych pobieranych z systemu, jak i tych wymagających przetworzenia. Wapro WF-Fakir umożliwia tworzenie zestawień danych i podłączanie własnych raportów opracowanych w technologii CRYSTAL REPORTS, a także wykonywanie kalkulacji i obliczeń na podstawie istniejących formuł oraz dodanie własnych obliczeń warunkowych.
  • Zaawansowana współpraca z programem WF-Analizy, która pozwala tworzyć kompleksowe raporty i zestawienia, które nie są dostępne w ramach WF-Fakir.


 

Wapro WF-Fakir jako element systemu zarządzania firmą Asseco Wapro i automatyzacja współpracy pomiędzy programami
 

Zastosowanie w firmie programu WF-Fakir pozwala zintegrować go z innymi aplikacjami produkowanymi przez Asseco Wapro, w tym na bieżący przepływ danych pomiędzy poszczególnymi modułami. System zarządzania firmą Asseco Wapro składa się z kilku bazowych aplikacji, które użytkownicy mogą wybrać zależnie od swoich potrzeb. System jest dostępny w trzech wariantach: BIZNES, BIURO i PRESTIŻ.

System jest zaprojektowany tak, aby wszystkie jego elementy współpracowały ze sobą automatycznie, oszczędzając pracę osób zatrudnionych w firmie. Umożliwia to osobom korzystającym z Wapro WF-Fakir pełną wymianę danych, pomiędzy aplikacjami, synchronizację wspólnych danych oraz dynamiczne dekretowanie importowanych dokumentów. Program WF-Fakir posiada moduł MAGIK II, który odpowiada za import oraz dekretowanie dokumentów.

Umożliwia definiowanie schematów księgowań oraz oraz dodawanie dekretów warunkowych. W praktyce umożliwia to automatyczne pobranie do programu wszystkich dokumentów handlowych i magazynowych zgromadzonych w bazie programu WF Mag i ich natychmiastową obróbkę oraz analizę na potrzeby księgowości.

Import danych do programów finansowo księgowych może odbywać się na wspólnej bazie danych lub na rozłącznych bazach danych, zależnie od tego, czy system zarządzania Asseco Wapro został zainstalowany na jednej bazie danych czy też na oddzielnych bazach. Pełna synchronizacja danych jest możliwa tylko w sytuacji, gdy wszystkie aplikacje pracują na jednej bazie danych.

 

Korzyści

Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania programu Wapro WF-Fakir w firmie to:
 • Lepsza efektywność i dokładność pracy osób zatrudnionych w działach księgowych, która odbywa się dzięki automatyzacji prac nie wymagających decyzji księgowych.
 • Równomierne rozłożenie pracy księgowych na przestrzeni całego okresu obrachunkowego dzięki importowaniu i księgowaniu wpływających dokumentów od razu po ich zarejestrowaniu w systemie sprzedażowym.
 • Znaczne skrócenie czasu wprowadzania i dekretowania dokumentów oraz zmniejszenie nakładów pracy potrzebnych do wprowadzenia danych dzięki zastosowaniu automatycznego importu danych z aplikacji sprzedażowych.

Kontakt

eIMAG ul. Sycowska 49 60-003 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać