Obowiązek przygotowywania Jednolitego Pliku Kontrolnego

 

1 lipca 2016 weszły w życie znowelizowane przepisy Ordynacji Podatkowej. Wprowadzają one obowiązek udostępniania danych finansowych, księgowych i handlowych w postaci elektronicznej. Wdrożone przepisy obligują przedsiębiorstwa, które prowadzą rozliczenia księgowe z wykorzystaniem programów finansowo-księgowych, do przedstawiania Urzędowi Skarbowemu dokumentów elektronicznych. 

Ustawodawca wskazuje dwie sytuacje, kiedy przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania danych w postaci elektronicznej organom podatkowym. Przedsiębiorcy prowadzący ewidencję VAT są zobligowani do okresowego przekazywania danych. Jednocześnie na wniosek Urzędu Skarbowego ci sami przedsiębiorcy są zobowiązani do przedstawienia aktualnych danych z ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych. Wspomniane dokumenty muszą być plikami elektronicznymi XML o ustalonej strukturze. Urząd Skarbowy może zażądać przekazania plików elektronicznie jeśli prowadzi postępowanie kontrolne, podatkowe lub kontrolę krzyżową.

Obowiązek elektronicznego przekazywania danych wprowadziły dwa artykuły znowelizowanej Ordynacji Podatkowej. Art. 82 § 1b mówi o okresowym przekazywaniu danych (nowelizacja weszła w życie 13 maja 2016). Art. 193a. § 1 mówi o obowiązku przedstawiania danych księgowych na żądanie Urzędu Skarbowego (nowelizacja z 20 października 2015). W każdym przypadku wygenerowane dokumenty elektroniczne mają strukturę logiczną wskazaną przez Ministerstwo Finansów. Sam plik określany jest jako Jednolity Plik Kontrolny. Format JPK jest formatem strukturalnym ksiąg podatkowych oraz dokumentów księgowych. Przekazywane przez przedsiębiorców pliki powinny trafić na serwery Ministerstwa Finansów. Ustawodawca dopuszcza jednak możliwość przekazania wygenerowanych plików w postaci elektronicznej lub na nośniku. 

Nie wszystkie przedsiębiorstwa muszą przekazywać dane w postaci JPK od początku lipca 2016. Wymóg wdrażany jest etapami, a termin obligujący przedsiębiorstwo do wdrożenia zmian jest uzależniony od jego wielkości.

O przynależności przedsiębiorstwa do jednej z wymienionych kategorii decyduje liczba zatrudnionych pracowników oraz roczny obrót netto wynikający ze specyfiki działalności (sprzedaż towarów, wyrobów, usług lub przeprowadzonych operacji finansowych) lub suma aktywów w bilansie na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych. Podział przedsiębiorstw można również znaleźć w Ustawie o swobodzie gospodarczej z 2 lipca 2004 w artykułach 104, 105 i 106. W myśl zapisów Ustawy:

Podane kryteria muszą zaistnieć w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrachunkowych. Do określenia statusu przedsiębiorcy we wskazanym roku obrotowym zgodnie z art. 107 Ustawy wybierany jest średni kurs NBP, obowiązujący w ostatnim dniu wskazanego roku.

Choć od 1 lipca 2016 obowiązek przesyłania JPK mają jedynie duże przedsiębiorstwa, również przedsiębiorstwa mniejsze powinny zapoznać się ze strukturą JPK. Związane jest to z koniecznością dostosowania oprogramowania w firmie do wymogów stawianych przez ustawodawcę. Za niewdrożenie odpowiednich rozwiązań i brak przekazywania danych w postaci elektronicznej przedsiębiorstwo może ponieść odpowiedzialność finansową. 

Analizując oprogramowanie pod kątem JPK należy sprawdzić, czy programy obsługujące wybrane działy umożliwiają generowanie odpowiednich plików i wymianę danych. Dotyczy to programów magazynowych, finansowo-księgowych czy przeznaczonych do zarządzania sprzedażą. Każdy moduł oprogramowania powinien generować pliki w formacie XML, bez konieczności dokonywania dodatkowej obróbki danych. Przedsiębiorstwa rozliczane przez zewnętrzne biura rachunkowo-księgowe powinny zadbać o to, aby biuro przekazywało pliki JPK. 

Rekomendowana struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego
Struktura JPK została podzielona na siedem struktur:

1. Księgi rachunkowe,
2. Wyciągi bankowe,
3. Magazyn,
4. Ewidencje VAT (zakup i sprzedaż),
5. Faktury VAT,
6. Księga przychodów i rozchodów,
7. Ewidencja przychodów.

W każdej strukturze pojawiają się dane identyfikujące podatnika, informacje o systemie księgowym oraz o dostawcy oprogramowania, które wykorzystano do wygenerowania JPK. W strukturze mogą się także pojawić informacje o kontrahentach, numery identyfikacyjne do rozliczeń wewnątrzwspólnotowych, wysokość przychodów oraz stawki podatków.

Kontakt

eIMAG ul. Zgoda 14/5 60-128 Poznań.
telefon: 61 6785521; 669 167 819
email: biuro@eimag.pl

Zobacz jak do nas dojechać